Volver a Intranet

INFORMACIÓ ETIQUETATGE NUTRICIONAL I LLISTAT D’INGREDIENTS ACTUALITZAT

INFORMACIÓ ETIQUETATGE NUTRICIONAL I LLISTAT D’INGREDIENTS ACTUALITZAT:

En data 08/08 s’ha publicat al diari oficial de la Unió Europea el reglament delegat que completa les disposicions i normes relatives a la indicació i denominació d’ingredients – Reglamento Delegado (UE) 2023/1606.

Per part de la comissió encara NO s’ha publicat document amb orientacions respecte a la normativa en format “preguntas y respuestas” que facilitin l’enteniment complet de la norma. Sí que hi ha un petit avanç amb orientacions sobre les formes de presentació del nou etiquetatge, el contingut, la forma de calcular valors nutricionals o els mitjans electrònics per emprar.

A tenir en compte:

 • La informació nutricional indicada a l’envàs o a una ferratina annexa podrà limitar-se al valor energètic, el qual es podrà expressar mitjançant el símbol <E> d’energia. En aquests casos la informació nutricional completa es facilitarà per un mitjà electrònic indicat a l’envàs o a una ferratina annexa a aquest. Aquesta informació nutricional no es podrà mostrar junt amb altra informació comercial del producte i no es recopilaran ni es seguiran les dades dels usuaris.
 • Els ingredients o coadjuvants que causin al·lèrgies o intoleràncies figuraran directament a l’envàs o a una ferratina annexa a aquest.
 • En data 31/07/23 es va publicar al Diari oficial de la Unió Europea una correcció al text de la norma, que dona resposta a la petició general del sector perquè quedin exclosos de les noves obligacions d’etiquetatge els vins produïts amb raïms de les collites del 2023 i enrere, és a dir, que aquesta normativa s’apliqui als vins de la campanya 2024 i següents.
 • Tant el llistat d’ingredients com els valors nutricionals passen a ser indicacions d’etiquetatge obligatòries, S’han de mencionar complint les mateixes normes que la resta de mencions obligatòries que hi ha fins ara establertes (reglament que regula les indicacions obligatòries al consumidor: UE Nº 1169/2011).

CONTINGUT REGLAMENT DELEGAT:

 • Es permet usar el terme “uvas” per indicar la matèria primera al llistat d’ingredients, independentment que s’hagi emprat raïm o most de raïm.
 • El llistat d’ingredients s’ha de completar amb una indicació dels additius usats a la producció del vi, així com auxiliars tecnològics que puguin causar al·lèrgies o intoleràncies. El llistat complet d’aquests compostos així com les categories, noms i números E que s’han d’emprar al llistat d’ingredients s’estableixen al Annex I, PART A, QUADRE 2 del Reg. Delegado (UE) 2019/934.

Els termes que s’han d’utilitzar per indicar els composts enològics que poden causar al·lèrgies o intoleràncies al llistat d’ingredients, figuren a la columna 1 del quadre 2 de la part A del Annex I del Reg. Delegado (UE) 2019/934.

 • Els additius de les categories “reguladores de la acidez” y “estabilitzadores” que siguin similars o intercanviables entre si es podran indicar al llistat d’ingredients utilitzant l’expressió: “contiene…. y/o”, seguida de no més de tres additius, quan almenys un d’ells estigui present al producte final.
 • Es pot substituir el llistat de “gases de envasado” per una indicació obligatòria que digui la seva funció amb aquesta indicació: “embotellado en una atmosfera protectora” o “el embotellado puede producirse en una atmosfera protectora”.
 • El llistat d’ingredients i la informació nutricional formaran part integrant de la descripció del producte als documents d’acompanyament.
 • Les indicacions obligatòries que poden No aparèixer al mateix camp visual que la resta són: substàncies o productes que causen al·lèrgies o intoleràncies (quan el llistat d’ingredients es faciliti per mitjans electrònics), la menció de l’importador i el número de lot.

ORIENTACIONS D’APLICACIÓ QUE ESTAN SENT REDACTADES PER LA COMISSIÓ EUROPEA (PROVISIONALS):

 • S’aplicaran tant a la declaració nutricional com el llistat d’ingredients la normativa per a la presentació de dades obligatòries a l’etiquetat (hauran d’aparèixer al mateix camp visual que la resta (a excepció dels productes que causen al·lèrgies o intoleràncies si la informació es transmet via electrònica), en caràcters indelebles i clarament distingits, amb un tampany de lletra igual o superior a 1.2mm, independentment del format de caràcter emprat.
 • La declaració nutricional i el llistat d’ingredients s’hauran de facilitar al consumidor independentment de l’envàs amb el qual es comercialitza el vi.
 • Respecte a la forma que ha de tenir el llistat d’ingredients: haurà d’anar precedida d’un epígraf que dugui la paraula “ingredientes”, el llistat d’ingredients es presentarà en ordre decreixent de pes (els que constitueixen menys del 2% del producte acabat podran figurar en ordre diferent de la resta) i hauran de presentar-se amb el seu nom específic.
 • Referent als additius i auxiliars tecnològics es presentaran de conformitat amb la part C del Annex VII del Reg. 1169/2011. El llistat d’ingredients ha de contenir tots els additius emprats a la producció del vi etiquetat que encara siguin presents al producte acabat, encara que sigui d’una forma alterada, així com tots els auxiliars tecnològics que causen al·lèrgies o toleràncies. La designació d’additius al llistat d’ingredients s’ha de fer mitjançant el nom de la seva categoria funcional, seguida del nom específic o el número E, si és procedent.
 • Els llevats per a la producció de vi NO han d’aparèixer com ingredients, el seu ús és com a auxiliar tecnològic.
 • La declaració nutricional està regulada a l’article 34 de reglament UE nº 1169/2011. Si l’espai ho permet s’ha de presentar en format tabular amb els números alineats. Si l’espai no ho permet es pot usar un format lineal. Si la declaració nutricional es presenta mitjançant un mitjà electrònic s’ha de presentar sempre en format tabular amb els números alineats. L’ordre de presentació és: “grasa (de la cual saturada), hidratos de carbono (de los cuales azúcares), proteïna, sal.”
 • Els casos a on la declaració nutricional completa es facilita de forma online, el valor energètic es podrà presentar en un format diferent. Es permet expressar energia amb la lletra E, seguida del valor.
 • Als casos a on el valor energètic o la quantitat de nutrients sigui insignificant, es podrà substituir per una indicació com: “contiene cantidades insignificantes de….” indicada a prop de la declaració nutricional. Els elements obligatoris (grasa- de la cual saturada, hidratos de carbono – de los cuales azúcares, proteïna y sal) s’hauran d’indicar sempre, encara que el seu valor sigui 0.
 • La forma de calcular els valors nutricionals està regulat al reglament 1169/2011. Els valors de la declaració nutricional són valors mitjans basats en: l’anàlisi realitzada pel fabricant de l’aliment, els valors mitjans coneguts o reals dels ingredients emprats.

El valor energètic s’ha de calcular usant els factors de conversió previstos a l’annex XIV del Reg 1169/2011 indicant en “kilo julios” i “kilo calorias”. Els valors energètics i nutricionals s’han d’indicar per 100 grams o 100 ml (art 32 del reg 1169/2011.

 • El document d’orientacions previst recollirà el límit de tolerància per a la diferència entre la informació a l’etiqueta i el contingut real d’energia i nutrients del vi.

L’esborrany d’orientacions si reconeix dos documents a tenir-ne en compta com referència oficial en relació amb les toleràncies:

Les toleràncies pel control de la conformitat dels valors nutricionals declarats a una etiqueta amb la legislació de la UE : https://food.ec.europa.eu/system/files/2021-11/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_es.pdf

En format de quadre resum: https://food.ec.europa.eu/system/files/2021-11/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_summary_table_012013_en.pdf

 • Referent als mitjans electrònics per facilitar aquesta informació de la norma, es podria realitzar mitjançant qualsevol mitjan o etiquetat electrònic, que sigui accessible amb un codi de barres de qualsevol tipus (QR, 2D distinto de QR, 1D, color, chip) que vinculi a la informació online. Aquest mitjà ha de marcar-se a l’etiqueta a un lloc fàcilment visible, indeleble, no ha d’estar amagat, fosc, interromput per qualsevol altra matèria escrita o pictòrica. A més a més, ha de proporcionar un accés fàcil, directe i universal a la informació. Els mitjans o plataformes electròniques als quals dugui la informació han de proporcionar garanties comparables a l’etiqueta física, en termes de llegibilitat de la informació, estabilitat, fiabilitat, durabilitat e integritat de la informació durant tota la vida útil del producte.
 • La informació sobre declaració nutricional i el llistat d’ingredients NO es mostraran amb altra informació destinada a la venda o comercialització i NO es recopilaran ni rastrejaran dades dels usuaris. L’accés del consumidor a la informació ha de ser directe, sense passos entremitjos, com omplir formularis, consultes a peticions de consentiment, és a dir, el codi una vegada llegit/escanejat ha de dur a l’usuari de forma immediata i directa a la informació.

La presentació d’aquesta informació com a part de la pàgina web dels productors sembla que podria infringir les condicions establertes, ja que la web del productor, segons la comissió, mai és neutral i sempre conté informació referent a la comercialització. A més, els webs normalment rastregen la informació dels usuaris.

 • Una adreça web impresa a l’etiqueta No es un mitjà suficient per complir la norma.
 • La informació obligatòria dels diferents vins d’un mateix operador pot estar presentada al mateix lloc web, però el vincle de cada etiqueta en particular ha de conduir inequívocament a la informació específica d’un sol vi, d’una manera clarament diferenciada.

INFORMACIÓN ETIQUETADO NUTRICIONAL Y LISTADO De INGREDIENTES ACTUALIZADO:

En fecha 08/08 se ha publicado en el diario oficial de la Unión Europea el reglamento delegado que completa las disposiciones y normas relativas a la indicación y denominación de ingredientes – Reglamento Delegado (UE) 2023/1606.


Por parte de la comisión todavía NO se ha publicado documento con orientaciones respecto a la normativa en formato “preguntas y respuestas” que faciliten el entendimiento completo de la norma. Sí que hay un pequeño avance con orientaciones sobre las formas de presentación del nuevo etiquetado, el contenido, la forma de calcular valores nutricionales o los medios electrónicos para emplear.


A tener en cuenta:

– La información nutricional indicada en el envase o en una etiqueta anexa podrá limitarse al valor energético, el cual se podrá expresar mediante el símbolo <E> de energía. En estos casos la información nutricional completa se facilitará por un medio electrónico indicado en el envase o en una etiqueta anexa a éste. Esta información nutricional no se podrá mostrar junto con otra información comercial del producto y no se recopilarán ni se seguirán los datos de los usuarios.
– Los ingredientes o coadyuvantes que causen alergias o intolerancias figurarán directamente en el envase o en una etiqueta anexa a este.
– En fecha 31/07/23 se publicó en el Diario oficial de la Unión Europea una corrección en el texto de la norma, que da respuesta a la petición general del sector para que queden excluidos de las nuevas obligaciones de etiquetado los vinos producidos con uvas de las cosechas del 2023 y anteriores, es decir, que esta normativa se aplique a los vinos de la campaña 2024 y siguientes.
– Tanto el listado de ingredientes como los valores nutricionales pasan a ser indicaciones de etiquetado obligatorias, Se tienen que mencionar cumpliendo las mismas normas que el resto de menciones obligatorias que hay hasta ahora establecidas (reglamento que regula las indicaciones obligatorias al consumidor: UE N.º 1169/2011).

REGLAMENTO DELEGADO:

– Se permite usar el término “uvas” para indicar la materia prima en el listado de ingredientes, independientemente de que se haya empleado uva o mosto de uva.
– El listado de ingredientes se tiene que completar con una indicación de los aditivos usados en la producción del vino, así como auxiliares tecnológicos que puedan causar alergias o intolerancias. El listado completo de estos compuestos así como las categorías, nombres y números E que se tienen que emplear en el listado de ingredientes se establecen al Anexo I, PARTE A, CUADRO 2 del Reglamento. Delegado (UE) 2019/934.
Los términos que se tienen que utilizar para indicar los compuestos enológicos que pueden causar alergias o intolerancias en el listado de ingredientes, figuran a la columna 1 del cuadro 2 de la parte A del Anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2019/934.


– Los aditivos de las categorías “reguladoras de la acidez” y “estabilizadoras” que sean similares o intercambiables entre sí se podrán indicar en el listado de ingredientes utilizando la expresión: “contiene…. y/o”, seguida de no más de tres aditivos, cuando al menos uno de ellos esté presente en el producto final.
– Se puede sustituir el listado de “gases de envasado” por una indicación obligatoria que diga su función con esta indicación: “embotellado en una atmósfera protectora” o “el embotellado puede producirse en una atmósfera protectora”.
– El listado de ingredientes y la información nutricional formarán parte de la descripción del producto en los documentos de acompañamiento.
– Las indicaciones obligatorias que puedan No aparecer en el mismo campo visual que el resto son: sustancias o productos que causan alergias o intolerancias (cuando el listado de ingredientes se facilite por medios electrónicos), la mención del importador y el número de lote.

ORIENTACIONES De APLICACIÓN QUE ESTÁN SIENDO REDACTADAS POR LA COMISIÓN EUROPEA (PROVISIONALES):

– Se aplicarán tanto en la declaración nutricional como en el listado de ingredientes la normativa para la presentación de datos obligatorios en el etiquetado (tendrán que aparecer en el mismo campo visual que el resto (a excepción de los productos que causan alergias o intolerancias si la información se transmite vía electrónica), en caracteres indelebles y claramente distinguidos, con un tamaño de letra igual o superior a 1.2mm, independientemente del formato de carácter empleado.
– La declaración nutricional y el listado de ingredientes se tendrán que facilitar al consumidor independientemente del envase con el cual se comercializa el vino.
– Respecto a la forma que tiene que tener el listado de ingredientes: tendrá que ir precedida de un epígrafe que lleve la palabra “ingredientes”, el listado de ingredientes se presentará en orden decreciente de peso (los que constituyen menos del 2% del producto acabado podrán figurar en orden diferente al resto) y tendrán que presentarse con su nombre específico.

– En lo referente a los aditivos y auxiliares tecnológicos se presentarán en conformidad con la parte C del Anexo VII del Riego. 1169/2011. El listado de ingredientes tiene que contener todos los aditivos empleados en la producción del vino etiquetado que todavía sean presentes en elproducto acabado, aunque sea de una forma alterada, así como todos los auxiliares tecnológicos que causan alergias o tolerancias. La designación de aditivos en el listado de ingredientes se tiene que hacer mediante el nombre de su categoría funcional, seguida del nombre específico o el número e, si es procedente.
– Las levaduras para la producción de vino NO tienen que aparecer como ingredientes, su uso es como auxiliar tecnológico.
– La declaración nutricional está regulada en el artículo 34 de reglamento UE n.º 1169/2011. Si el espacio lo permite se tiene que presentar en formato tabular con los números alineados. Si el espacio no lo permite se puede usar un formato lineal. Si la declaración nutricional se presenta mediante un medio electrónico se tiene que presentar siempre en formato tabular con los números alineados. La orden de presentación es: “grasa (de la cual saturada), hidratos de carbono (de los cuales azúcares), proteína, sal.”
– Los casos donde la declaración nutricional completa se facilita de forma digital, el valor energético se podrá presentar en un formato diferente. Se permite expresar energía con la letra E, seguida del valor.

– En los casos donde el valor energético o la cantidad de nutrientes sea insignificante, se podrá sustituir por una indicación como: “contiene cantidades insignificantes de….” indicada cerca de la declaración nutricional. Los elementos obligatorios (grasa- de la cual saturada, hidratos de carbono – de los cuales azúcares, proteína y sal) se tendrán que indicar siempre, aunque su valor sea 0.
– La forma de calcular los valores nutricionales está regulado en el reglamento 1169/2011. Los valores de la declaración nutricional son valores medios basados en: el análisis realizado por el fabricante del alimento, los valores medios conocidos o reales de los ingredientes empleados.
El valor energético se tiene que calcular usando los factores de conversión previstos en el anexo XIV del Reglamento 1169/2011 indicando en “kilo julios” y “kilo calorías”. Los valores energéticos y nutricionales se tienen que indicar por 100 gramos o 100 ml (art 32 del reglamento 1169/2011.
– El documento de orientaciones previsto recogerá el límite de tolerancia para la diferencia entre la información y el contenido real de energía y nutrientes del vino.
El borrador de orientaciones si reconoce dos documentos a tener cuenta como referencia oficial en relación con las tolerancias:
Las tolerancias por el control de la conformidad de los valores nutricionales declarados en etiqueta con la legislación de la UE : https://food.ec.europa.eu/system/files/2021-11/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_es.pdf
En formato de cuadro resumen: https://food.ec.europa.eu/system/files/2021-11/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_summary_table_012013_en.pdf
– En lo referente a los medios electrónicos para facilitar esta información de la norma, se podría realizar mediante cualquier medio o etiquetado electrónico, que sea accesible con un código de barras de cualquier tipo (QR, 2D distinto de QR, 1D, color, chip) que vincule a la información en línea. Este medio tiene que verse en etiqueta en un lugar fácilmente visible, indeleble, no tiene que estar escondido, oscuro, interrumpido por cualquier otra materia escrita o pictórica. Además, tiene que proporcionar un acceso fácil, directo y universal a la información. Los medios o plataformas electrónicas en los cuales se derive la información tienen que proporcionar garantías comparables a la etiqueta física, en términos de legibilidad de la información, estabilidad, fiabilidad, durabilidad e integridad de la información durante toda la vida útil del producto.
– La información sobre declaración nutricional y el listado de ingredientes NO se mostrarán con otra información destinada a la venta o comercialización y NO se recopilarán ni rastrearán datos de los usuarios. El acceso del consumidor a la información tiene que ser directo, sin pasos intermedios, como llenar formularios, consultas o peticiones de consentimiento, es decir, el código una vez leído/escaneado tiene que llevar al usuario de forma inmediata y directa a la información.
La presentación de esta información como parte de la página web de los productores parece que podría infringir las condiciones establecidas, puesto que la web del productor, según la comisión, nunca es neutral y siempre contiene información en lo referente a la comercialización. Además, las webs normalmente rastrean la información de los usuarios.
– Una dirección web impresa en la etiqueta No es un medio suficiente para cumplir la norma.
– La información obligatoria de los diferentes vinos de un mismo operador puede estar presentada en el mismo sitio web, pero el vínculo de cada etu¡iqueta en particular tiene que conducir inequívocamente a la información específica de un solo vino, de una manera claramente diferenciada.