Volver a Intranet

RESUM MESA DEL VI 20/04/2023

 1. PUNT 1- Presentació dels resultats dels assajos de control contra Cryptoblabes gnidiella en vinya.
 • Es presenta informe de resultats de proves pilot a diferents vinyes control (s’adjunta document).
 • La Conselleria durà a terme una segona fase d’estudi a on es continuarà amb l’assaig i es veurà com està distribuïda la plaga a tota l’illa.
 • Es proposa per part de l’empresa que ha realitzat els estudis, realitzar estudi mitjançant tractament d’assaig amb un nou producte per fer front al “Mosquito verde”. Es proposarà a la Conselleria per part de l’empresa un protocol a dur a terme.
 •  
 • PUNT 2- Informació. Evolució del Projecte de nou Registre Vitícola de les Illes Balears. Interoperabilitat Registre Vitícola – SIGPAC – SIEX.
 • S’informa que finalment no es durà a terme el projecte de unificar registres entre tots els organismes involucrats al control de vinya i Verema.
 • Es crearà una plataforma a on els procediments administratius es realitzaran de forma online (arrabassada etc).
 • Es crea un visor nou el qual realitzarà una delimitació gràfica, planta per planta, de les parcel·les i recintes de vinya. Aquest nou visor estarà en marxa al desembre de 2023 i donarà servei a diferents procediments d’agricultura.
 • El Sigpac continuarà vigent de cara a tramitar les ajudes de la PAC.
 • PUNT 3- Informació sobre processos de convocatòria d’ajudes del sector del vi.
 • ITC Cellers 2022 – convocatòria tancada, les resolucions han quedat totes comptabilitzades i notificades.

De 26 sol·licituds s’han aprovat 18 amb un total de 353.934€ concedits.

De cara al 2023 aquesta convocatòria quedarà incorporada al programa de ITC ordinari i les inversions de menys de 100.000€ es subvencionaran per aquesta via.

Projectes d’inversió de més de 100.000€ hauran d’anar pel projecte Pasve.

 • Reestructuració i reconversió de vinyes 2023 – s’han presentat un total de 16 sol·licituds, de les quals 13 han quedat aprovades per la comunitat i ara es traslladaran al ministeri de cara al repartiment definitiu i aprovació. 

Aquestes 13 sol·licituds afecten a 32 parcel·les, amb un total de 32 hectàrees que suposen una ajuda de 600.000€ a concedir.

 • Inversió en bodegues 2023 – s’han presentat un total de 5 sol·licituds de les quals 1 s’ha denegat per que la inversió és inferior a 100.000€. El pressupost inicial de l’ajuda era de 8.500.000€, dels quals s’han sol·licitat per aquests projectes un total de 3.400.000€.
 • En el cas que una vegada puntuats els expedients des de el Ministeri, al repartiment d’assignació econòmica no quedi cobert tot el % d’ajuda de les quatre sol·licituds, des de la Conselleria demanaran al ministeri si es permet baixar un poc el % de l’ajuda a concedir i poder deixar coberts els quatre expedients sol·licitats.
 • Promoció en tercers països – no ha hagut cap sol·licitud. per part de la Conselleria es tornarà a treure la convocatòria.

Es comenta de part del director general que els expedients que provenen d’associació entre productors tenen més puntuació.

Es demanarà al ministeri si és viable i de quin modo tramitar una sol·licitud entre productors de diferents comunitats autònomes.

 • Promoció de productes de qualitat en el mercat interior 2023 – Es proposa per part de la Conselleria treure una resolució d’ampliació de l’ajuda de 2022 de tal manera que les entitats que tenen concedida l’ajuda de 2022 podran ampliar el crèdit i les activitats es podran justificar fins desembre de 2023.

En aquest període la Conselleria tendra temps per preparar la convocatòria de l’ajuda de 2023 pendent, d’acord amb el nou plà PEPAC.

 • PUNT 4- Informació IRFAP. Projecte de recerca i transferència en adaptació al canvi climàtic.
 • Es mostra per part de IRFAP una presentació amb les principals línies d’investigació que s’estan duent a terme a nivell europeu front els efectes el canvi climàtic a vinya.
 • A principis de juny es farà una convocatòria per definir quines línies d’investigació poden ajudar al sector, sobre les quals l’Irfap centrarà aquest projecte.
 •  
 • PUNT 5- Informació de la situació de l’estudi d’avaluació d’impacte de la mesura de reestructuració i reconversió de vinyes
 • S’informa per part de la Conselleria que al setembre de 2023 es podran presentar els resultats d’aquest estudi. L’objectiu és determinar en quines mesures s’ha invertit aquesta línia d’ajuda, la qual afecta al 43% de la vinya balear.
 •  
 • PUNT 6- Informació sobre l’estudi edafològic de les diferents zones productores de vi de l’illa de Mallorca vinculat a la Cartografia de Sòls en elaboració per part de la UIB
 • Es sol·licita per part del director general si encara hi ha interès per part del sector en continuar endavant amb aquesta proposta d’estudi.
 • Es notifica que es realitzarà de la mà de la UIB, amb es Sr. Jaume Vadell al capdavant.
 • La presidenta de Vi de la Terra Mallorca, Magdalena Mesquida, confirma que es continua amb l’interès del projecte i demana que es faci endavant.
 • PUNT 7- Informació IRFAP – DG Sobirania Alimentaria “Estudi de mercat dels canals de comercialització vi de les Illes Balears” (Miquel Angel Frau)
 • Es comunica per part de la Conselleria la voluntat de fer endavant un estudi actual sobre el consum de vi de Mallorca als diferents canals.
 • Es mostra un pressupost de la consultora Nielsen, la qual proposa realitzar un estudi d’un mes, concretament maig, al canal d’alimentació, i la comparació amb un altre mes, per exemple desembre.
 • Per altra banda es comunica l’interès en realitzar, mitjançant la universitat, un estudi del consum a Horeca i al tercer canal (vendes directes, online, tendes especialitzades).
 • Es decideix sol·licitar realitzar tot aquest estudi de tot un any, de forma únicament quantitativa, i la Conselleria mirarà com dotar de pressupost l’estudi definitiu.
 •  
 • PUNT 8- Informació sobre calendari de fires promocionals del sector del vi de cara a 2024 a les quals la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació està en disposició d’assistir. Barcelona Wine Week i Fenavin i altres.
 • El director Aram Ortega, confirma que des de Sobirania alimentaria s’està tancant la participació a la fira sectorial Fenavin 2023 i de cara a 2024 manifesta la intenció, dins de les seves possibilitats, de tornar a donar suport a la fira Barcelona Wine Week 2024 i Fenavin 2024.
 • PUNT 9- Proposta d´ASAJA a la Mesa del Vi. Unificar les diferents cartilles de DOPs – IGPs existents en una sola i evitar la duplicitat de temps i de pagament que pateixen en aquests moments els viticultors.
 • Es proposa realitzar una reunió a tres bandes entre els tres consells reguladors de vi , per tal de arribar a acords respecte les gestions de les cartilles dels viticultors que comparteixen doble inscripció  DO’S e IGP’S.
 • Queda fixat aquest compromís per tal d’arribar a un acord abans de juliol/agost de 2023.